SOZO Energia Program "CZYSTE POWIETRZE"

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w regulaminie naboru
lub ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczane na stronie internetowej Narodowgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), dla np. województwa mazowieckiego pod linkiem:

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Program dedykowany osobom fizycznym:

1) posiadającym prawo własności lub będącym współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego
W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób,
dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych
współwłaścicieli tego budynku.
2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program obejmuje szeroko pojętą termomodrnizację budynku (szczegółowa lista dotowanych działań na stronie internetowej wfośigw), w tym montaż paneli fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki na inwestycję) oraz kolektorów słonecznych. W ramach programu można również starać się o dotację na wymianę kotła starej generacji (na paliwa stałe) na nowy kocioł.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka

Terminy:

  • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.