Fotowoltaika & "CZYSTE POWIETRZE"

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w ramach programu "Czyste Powietrze" wyłącznie w formie pożyczki.

Warunki udzielania dofinansowania
w formie pożyczki

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym;

Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki.

Nie może być ona również łączona z innymi ulgami podatkowymi, np. z mieszkaniową. Podatnik może skorzystać z jednej z nich. Należy więc dobrze obliczyć, która jest dla podatnika korzystniejsza.

Wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Istniejące budynki

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych i lokali w skład kosztów kwalifikowanych wchodzą

 • ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu.

Nowe budynki

Dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych w skład kosztów kwalifikowanych wchodzą

 • Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej
 • Kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu
 • Ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;
POD WARUNKIEM: zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w programie, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła takie jak wskazane w programie oraz w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Wypełnij formularz


  Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, piętro 10
  00-124 Warszawa
  2 oddział:
  Budy Siennickie 61, 05-190 Nasielsk

  Copyright @ 2022 sozoenergia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone