SOZO Energia Fotowoltaika w programie "CZYSTE POWIETRZE"

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w ramach programu “Czyste Powietrze” wyłącznie w formie pożyczki.

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych i lokali w skład kosztów kwalifikowanych wchodzą:

  • ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu.

Dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych w skład kosztów kwalifikowanych wchodzą:

-koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej:

1. kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu;

2. ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;

pod warunkiem:

  • zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w programie, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła takie jak wskazane w programie oraz
  • w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczki:

a) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

b) oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym;

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki.